Word Search

Monday, September 13, 2010

monastery - noun

monastery (english) - biara (indonesia)

  • - biara

  • Monastery (noun)

    plural: monasteries

No comments: